Co je to demence

Úvod 5 O demenci 5 Co je to demence

Výskyt demence


 

Ve 21. století je jednou z největších výzev přetrvávající dlouhodobý trend stárnutí populace. Podíl starších lidí v populaci se zvyšuje téměř ve všech zemích, a má tak globální dopad na současnou společnost.

 • Populační prognózy předpokládají, že v roce 2050 budou více než dvě miliardy osob ve věku 60 let a starších a budou tvořit přibližně jednu pětinu (asi 22 %) lidí žijících na celém světě.
 • Celosvětově se tak v populaci bude zvyšovat zastoupení seniorů.

Důsledkem stárnutí populace a prodlužování lidského věku, kdy se významně zvyšuje počet jedinců ve věku 80 let a více, je i nárůst výskytu demence v populaci.

 • Světová zdravotnická organizace uvádí, že v současnosti žije na celém světě asi 50 milionů osob s demencí, což představuje přibližně 5 % seniorské populace.
 • Odhaduje se, že v roce 2030 bude na světě žít přibližně 82 milionů osob s demencí a v roce 2050 to bude už 152 milionů.

Demence tak v současnosti představuje:

 • jednu z nejčastěji se vyskytujících nepřenosných onemocnění,
 • hlavní příčinu invalidity a závislosti starších osob na celém světě,
 • sedmou nejčastější příčinu smrti.

U osob trpících demencí se předpokládá, že od stanovení diagnózy mají naději na dožití v průměru asi sedm až deset let.

Demence se netýká pouze osob, které jí trpí, ale má závažný dopad i na jejich rodiny, pečovatele, a celou společnost.

Co je to demence


 

Slovo demence je zastřešujícím termínem pro skupinu příznaků, které ovlivňují myšlení, náladu, emoce a chování natolik závažně, že to narušuje schopnost člověka vykonávat aktivity každodenního života. Demence se většinou postupem času zhoršuje, a pro seniora se stává stále obtížnější, aby dokázal vykonávat samostatně každodenní činnosti. Demence není projevem přirozeného procesu stárnutí, a proto pojem „stařecká nebo senilní demence“ je zavádějící. Demence vzniká na základě chorobného procesu nebo jiné závažné příčiny (např. úrazu nebo otravy), které postihují mozek. Důsledkem tohoto procesu je pak vznik různých typů demence. Nejčastěji se jedná o Alzheimerovu chorobu. Druhým nejčastějším typem je vaskulární demence, jejíž příčinou je porucha cévního zásobení mozku. S demencí se také setkáváme při Parkinsonově chorobě. Pro některé typy demencí jsou typické projevy poruch chování (Pickova nemoc).

Světová zdravotnická organizace definovala demenci jako syndrom způsobený onemocněním mozku, většinou chronické a progresivní povahy, při kterém dochází k porušení vyšších mozkových funkcí, včetně paměti, myšlení, orientace, chápání, počítání, učení, jazyka a úsudku.

Syndrom demence se vyskytuje u různých nemocí, které primárně nebo sekundárně postihují mozek. Společné pro tyto nemoci je výskyt problémů, která má člověk s:

 • pamětí,
 • myšlením,
 • vyjadřováním,
 • plánováním,
 • schopností rozpoznávat věci nebo osoby,
 • změnou osobnosti.

Paměť

Myšlení

Vyjadřování

Plánování

Rozeznávání

Změny osobnosti

Co není demence


 

I když věk představuje u demence závažný rizikový faktor, neznamená to automaticky, že demence představuje běžnou součástí normálního stárnutí. Demence je vždy výsledkem chorobného procesu.

 • Demence není totéž, co zapomnětlivost nebo určité zpomalení myšlení a zpracování informací, které se může objevit u starších osob, protož jejich inteligence si při tom nemění.
 • Demence má sice ve vyšším věku vyšší výskyt (asi jedna třetina osob ve věkové skupině 85 let nebo starších může mít nějakou formu demence), není ale nevyhnutelnou součástí stárnutí. Mnoho seniorů žije i po 80. roce bez projevů přítomnosti demence.
Zdroje

České

Zahraniční

  Podle uvedených zdrojů zpracovala doc. PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D.

  Tvorba webových stránek: Webklient