Pobytová zařízení

Úvod 5 Kde hledat pomoc 5 Pobytová zařízení

Týdenní stacionáře


 

V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Provozní doba týdenních stacionářů je zpravidla v průběhu pracovního týdne, od pondělí ráno do pátku odpoledne. Hlavním cílem této služby je poskytovat pomoc a podporu osobám se sníženou soběstačností formou zajištění bydlení s veškerým zázemím a poskytovanou péčí. Pracovníci stacionáře se snaží o co největší podporu samostatnosti klientů a využití jejich osobního potenciálu.

Služba zahrnuje pomoc při zvládání všech běžných denních činností – poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Domovy pro seniory


 

V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Posláním domova pro seniory je poskytovat důstojnou a empatickou pomoc, podporu a péči seniorům. V domovech pro seniory se usiluje o to, aby zde senioři mohli prožít pokojné stáří, pokud možno se stálým kontaktem se svými blízkými.

Služba zahrnuje pomoc při zvládání všech běžných denních činností – poskytnutí ubytování a stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Domovy se zvláštním režimem


 
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Služba zahrnuje pomoc při zvládání všech běžných denních činností – pomoc při osobní hygieně a sebeobsluze, poskytování stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, nabízí aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv nebo vyřizování osobních záležitostí.

Seznam týdenních stacionářů, domovů pro seniory a domovy se zvláštním režimem rozdělených dle jednotlivých krajů naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, konkrétně v rámci registru sociálních služeb.

Tvorba webových stránek: Webklient