Základní rozdělení demencí

Úvod 5 O demenci 5 Základní rozdělení demencí

Demence můžeme rozdělovat podle více hledisek.

Základní dělení demencí – podle příčiny vzniku:

 1. demence primárně degenerativní, které vznikají na podkladě atroficko-degenerativních procesů
 2. sekundární demence (symptomatické).

Atroficko-degenerativní demence

 

Atroficko-degenerativní demence tvoří přes 60 % výskytu ze všech demencí. Vznikají na podkladě procesů, které způsobují snížení počtu neuronů, poruchu funkce neuronů i pomocných nervových buněk (neuroglií) a redukci počtu synapsí neuronů (spojení dvou neuronů, které slouží k předávání vzruchů).

Pro atroficko-degenerativní demence je charakteristická tvorba a ukládání patologické bílkoviny a řada dalších degenerativních dějů. Neurodegenerace způsobuje poruchu funkce mozku a následně rozvoj syndromu demence. Nejčastějším typem této skupiny demencí je Alzheimerova choroba.

Alzheimerova choroba

 

Výskyt tohoto typu demence zahrnuje téměř 70 % všech demencí. Pro tento typ demence je charakteristické, že většinou postihuje starší osoby ve věku nad 65 let a její incidence (počet nově nemocných za konkrétní časový úsek) i prevalence (podíl počtu jedinců trpících danou nemocí k počtu všech jedinců ve sledované populaci) s věkem stoupá. Většinou se častěji vyskytuje u starších žen (ve věkové kategorii 85 a více let je to téměř 50 %). Pro Alzheimerovu chorobu je tak jako pro další neurodegenerativní demence častý pomalý začátek s poruchou paměti a postupné zhoršování kognitivních funkcí. Tento proces postupně způsobuje kompletní ztrátu soběstačnosti a schopnosti smysluplně komunikace s okolím.

Demence u Parkinsonovy choroby

 

Pro tento typ demence je charakteristické poškození všech typů paměti. Jedná se zejména o paměť explicitní (nazývá se také deklarativní paměť – je to vědomé vybavování informací, údajů a událostí z minulosti) a pracovní (umožňuje nám udržet po velmi krátkou dobu určitou informaci v paměti). Dále jsou poškozené funkce exekutivní (poruchy plánování a řízení složitějších motorických řetězců) a zrakově-prostorové (problémy s orientací a zrakovou analýzou). U tohoto typu demence jsou řečové poruchy méně výrazné než u Alzheimerovy choroby. Halucinace se u  Parkinsonovy choroby vyskytují většinou až jako důsledek farmakologické léčby. Podobně jako u demence s Lewiho tělísky se mohou vyskytovat bludné obsahy myšlení ( často to bývají výstřední žárlivecké bludy).

Demence s Lewyho tělísky

 

Tato demence je po Alzheimerově chorobě druhou nejběžněji se vyskytující neurodegenerativní demencí. Pro demenci s Lewyho tělísky jsou mimo základních symptomů demence charakteristické zejména fluktující (kolísavé) poruchy poznávacích funkcí, opakovaně se vyskytující zrakové halucinace, extrapyramidový syndrom a ojediněle také  výskyt bludů. Ve věkové kategorii 85 let a více u této demence přesahuje výskyt 20 %.

Frontotemporální demence

 

Frontotemporální demence představují různorodou skupinu neurodegenerativních onemocnění:

 • Pickova choroba je nejznámější z frontotemporálních demencí. Vyznačuje se pomalým postupem a častým postižením osobnostních rysů. Paměť nebývá ze začátku nemoci porušena. Pacienti mají problémy s výbavností, zhoršenou pozornost, mají výraznou poruchu exekutivních funkcí, plánování a zrakově-prostorové funkce. Často bývá narušeno sociální chování a projevuje se emocionální plochost. Dalším příznakem je ulpívavé myšlení (pacient zůstává u jedné představy, pojmu nebo věty; pořád mluví o tom samém).
 • Demence u Huntingtonovy choroby se začíná projevovat přibližně od 40. roku věku pacienta. Je charakteristická postupným zhoršením v oblasti motoriky, chování a  kognice. U pacientů se vyskytuje úzkost a deprese.

Sekundární demence

Sekundární demence nazýváme také  symptomatické. Tento typ demencí vzniká, pokud dojde k poškození činnosti mozku například úrazem, otravou, infekcí nebo systémovým onemocněním. Sekundární demence dělíme na vaskulární a ostatní symptomatické demence.

Vaskulární demence

Vaskulární demence (cévně podmíněná demence) tvoří až 20 % výskytu všech demencí a je druhou nejčastěji se vyskytující demencí po Alzheimerově chorobě. Charakterizuje ji ztráta poznávacích funkcí, která je důsledkem poškození mozku způsobené cerebrovaskulárním nebo kardiovaskulárním onemocněním. Příznaky vaskulární demence se většinou objeví do tří měsíců od proběhlé cévní příhody.

  Ostatní symptomatické demence

   

  • demence infekční, jejich výskyt je spíše ojedinělý (např. progresivní paralýza a další formy mozkové luetické [syfilis] infekce),
  • demence prionové etiologie (Creutzfeldt-Jakobova choroba),
  • metabolické demence (např. Wilsonova choroba),
  • demence na podkladě otrav (alkoholová demence [Wernicke-Korsakovův syndrom]; demence po expozici oxidu uhelnatého),
  • demence na podkladě nádorové příčiny (primární mozkový nádor, metastázy do mozku),
  • demence po rozsáhlých úrazech mozku.
  Zdroje

  České

  • Jirák, R., Holmerová, I., Borzová, C. et al. Demence a jiné poruchy. Komunikace a každodenní péče. Praha: Grada Publishing a.s., 2009. 164 s. ISBN 978-80-247-2454-6.
  • Krombholz, R. Nejčastější demence a jejich léčba. Neurologie pro praxi. 2011; 12(3):196–200. Dostupné z: https://www.solen.cz/pdfs/neu/2011/03/12.pdf
  • Pidrman, V. Demence – 1. část: diagnostika a diferenciální diagnostika. Med. Pro Praxi 2007; 2: 83–88. Dostupné https://solen.cz/pdfs/med/2007/02/10.pdf

  Zahraniční

  • Aarsland, D., Creese, B., Politis, M. et al. Cognitive decline in Parkinson disease. Nature reviews. Neurology. 2017;13(4):217–231. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5643027/pdf/nihms879316.pdf
  • Alzheimer’s Society. The dementia guide Living well after your diagnosis. 2020, London: https://www.alzheimers.org.uk/sites/default/files/2020-03/the_dementia_guide_872.pdf
   https://www.nia.nih.gov/sites/default/files/understanding-types-dementia_0.pdf
  • NATIONAL INSTITUTE ON AGING. Understanding Different Types of Dementia. Dostupné z:  https://www.nia.nih.gov/health/infographics/understanding-different-types-dementia
  • Pathak KP. An Overview of Dementia. MedDocs Publications. 2018. Dostupné https://meddocsonline.org/ebooks/an-overview-on-dementia/an-overview-on-dementia.pdf

   Podle uvedených zdrojů zpracovala doc. PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D.

   Tvorba webových stránek: Webklient