Komunikace s lidmi trpícími demencí

Úvod 5 Jak pečovat doma 5 Komunikace

Komunikace představuje důležitou součást života každého člověka. Zahrnuje nejen mluvení a naslouchání, ale také porozumění a interpretaci. Umožňuje navazovat a udržovat vztahy s druhými lidmi, začleňovat se do sociálního prostředí a vyjadřovat své názory a pocity. V současné době, kdy stále více lidí využívá chytré telefony a další komunikační technologie, lze při jejich využívání umožnit i osobám s demencí, aby viděli mimiku a pohyby druhé osoby, což je pro ně užitečnější než pouhý telefonní rozhovor. Smysluplně komunikovat se ale dá i bez použití mluveného slova.

Komunikaci rozdělujeme na:

 • verbální (to, co říkáme)
 • neverbální (gesta, doteky a řeč těla)

Vliv demence na komunikaci


Komunikujeme slovy, řečí těla, mimikou i tónem hlasu. Demence tyto formy komunikace postupně ovlivňuje. Důsledkem je, že jedinec s demencí má problém vyjádřit se a pochopit to, co mu ostatní říkají. Může mít problém najít správné slovo a často opakuje slova a fráze, které slyší od druhých. Schopnost komunikovat je u něj ovlivněna mimo samotného onemocnění také dalšími faktory (kvalita spánku, stres, únava, deprese, bolest).

 

 

Verbální komunikace a demence


Demence postihuje každého jedince jinak. Je tedy důležité komunikovat způsobem, který je pro danou osobu nejvhodnější. Je potřeba pozorně naslouchat a zvažovat, co a jak chceme říct. Kromě potíží s používáním slov mají lidé s demencí často problémy zrakové a sluchové, které také ztěžují komunikaci. Dochází u nich ke kolísání koncentrace a komunikační schopnosti (vliv únavy, zhoršeného zdravotního stavu, hlučného prostředí). Pokud člověk s demencí není schopen komunikovat svým obvyklým způsobem a nedokáže slovy vyjádřit to, co chce, ztrácí sebedůvěru, je úzkostný, depresivní a uzavírá se do sebe.

Změny v komunikaci


 • mluví méně, než bylo dříve obvyklé
 • potíže nalézt vhodné slovo
 • potíže s výslovností slov
 • vymýšlí si nová slova místo slov, která zapomněl
 • opakuje slova nebo celé fáze, které slyší
 • problém seřadit slova do logické věty
 • používá jazyk, který se v dětství naučil jako první (např. místo češtiny začne mluvit pouze německy)

Než zahájíme rozhovor


S postupující demencí je stále obtížnější porozumět potřebám, přáním a emocím osoby, o kterou pečujeme. I když je komunikace stále náročnější, existuje spousta způsobů, jak spolu smysluplně komunikovat. Je třeba se ale na rozhovor připravit. Neměli bychom zapomínat na následující věci:

 • omezit / odstranit rušivé vlivy (vypnutí přístrojů, zavření okna)
 • vysvětlit, proč má smysl vypnout televizi, zavřít okno
 • zvolit vhodnou denní dobu, kdy je osoba s demencí schopna komunikovat srozumitelněji
 • zhodnotit aktuální stav (zdravotní, psychický)
 • ujistit se, že má osoba s demencí saturovány své potřeby (nemá bolest, hlad, žízeň nebo potřebu jít na toaletu)
 • pamatovat na preference osoby s demencí
 • téma k rozhovoru nebo činnosti, které budou osobu s demencí bavit
  • nabídnout možnosti, o kterých víme, že se mu budou líbit
  • zaměřit se na to, co umí, ne na věci, které neovládá

Průběh rozhovoru


Dobrá komunikace je důležitou součástí kvality života v průběhu demence. Pomáhá jedinci udržet si pocit vlastní identity a sociální vztahy.

Pozdrav a zahájení
 • představit se, pokud máme dojem, že nás senior nepoznává
 • vytvořit uvolněnou atmosféru (vřelý a přátelský přístup)
 • nemluvit na osobu s demencí, pokud stojí za námi nebo na nás přímo nevidí
Vedení komunikace
 • mluvit jasně a klidně, používat krátké a jednoduché věty
 • nemluvit jako s dítětem, být trpělivý a projevovat respekt
 • zapojovat osobu s demencí do rozhovoru s ostatními (pomáhá to udržet pocit identity a necítit se vyloučený nebo izolovaný)
 • při mluvení využít i gesta (ukázat na věc, o které mluvíme), protože to pomůže seniorovi pochopit smysl slov
 • při mluvení o druhých lidech nepoužívat zájmena (on / ona), ale používat jejich jména
 • pokud se často projevují známky únavy, volit krátké, pravidelné rozhovory
 • nepoužívat při rozhovoru zvýšený hlas nebo ostrý tón
Naslouchání
 • pozorně naslouchat, co osoba s demencí říká
 • verbálně i neverbálně povzbuzovat (oční kontakt, přikyvování)
 • vytvořit pozitivní „naslouchací“ atmosféru důvěry a otevřenosti
 • sledovat výraz obličeje a neverbální projevy (jsou signálem, jak se osoba s demencí při komunikaci cítí)
 • pokud nerozumíme tomu, co osoba s demencí říká, zkusit informaci přeformulovat a ověřit si, zda to tak bylo myšleno
Podpora srozumitelné komunikace
 • poskytnout dostatek času na odpověď (potřebuje delší dobu na zpracování informace a připravení odpovědi)
 • nepřerušovat a neskákat do řeči (může to narušit vzorec komunikace)
 • poskytnout čas na vyjádření pocitů, pokud je osoba s demencí rozrušená (neodmítat obavy, ale naslouchat a dát najevo pochopení)
 • nesnažit se odhadovat, co chce osoba s demencí říct, ale nechat jí dokončit větu
 • neměnit náhle téma rozhovoru
Tipy pro kladení otázek
 • vyvarovat se více otázek za sebou nebo příliš složitě formulovaných otázek (je to pro osobu s demencí frustrující, protože není schopna najednou na všechno odpovědět)
 • snažit se sledovat vždy jen jednu myšlenku
 • otázky formulovat tak, aby se dalo jednoduše odpovědět (na otázky s odpovědí ano / ne se odpovídá snadněji).
Potíže s porozuměním
 • pokud osoba nerozumí tomu, co říkáte, ani když to zopakujete, zkuste to říct trochu jinak
 • pokud je pro danou osobu obtížné porozumět, zvažte rozdělit to, co říkáte, na menší části, aby to bylo lépe zvládnutelné
 • zkuste se společně zasmát nedorozuměním a chybám. Humor může pomoci uvolnit napětí a sblížit Vás (pozor na to, aby osoba s demencí neměla pocit, že se smějete jí)

Zakončení rozhovoru


Stejně, jako je potřeba se na rozhovor s osobou s demencí připravit, tak je potřeba také přemýšlet o tom, jak rozhovor ukončit. Dodržování tohoto pravidla může pečujícím pomoci dosáhnout lepšího porozumění při rozhovoru.

 • Při odchodu z domova osoby s demencí se nezapomenout rozloučit (podání ruky, dotek). Nejistota, zda je nebo není pečující osoba stále ještě přítomná, může vyvolat u osoby s demencí úzkost a zmatek
 • Dát najevo radost ze společně stráveného času a z rozhovoru
 • Informovat o další návštěvě (nechat vzkaz na viditelném místě)

Neverbální komunikace a demence

Pokud je pro člověka jakákoli verbální komunikace (konverzace) příliš obtížná, lze využít neverbální komunikaci, která zahrnuje gesta, mimiku a řeč těla. U osob v pokročilejších stadiích demence se může stát hlavním způsobem komunikace.  V tomto období se dá využívat pro komunikaci dotyk (držení za ruku), některé osoby s demencí se rády vyjadřují kreslením nebo zpěvem.

 

Tipy pro neverbální komunikaci

 • využít fyzický kontakt pro vyjádření zájmu a podpory (držení za ruku, objímání)
 • snažit se rozpoznat, co se nám osoba s demencí snaží sdělit řečí těla
 • při komunikaci respektovat osobní prostor a snažit se stát / sedět v úrovni očí
 • řeč těla a mimika mají odpovídat tomu, co říkáte (při popisování příjemných vzpomínek, je vhodné se usmívat)
 • náhlé pohyby a napjatý výraz tváře mohou osobu s demencí rozrušit, i když obsah našeho vyprávění ji nerozrušuje
 • využívat vizuální nápovědy (obrázky, videa různých druhů jídel), které umožní osobě s demencí vyjádřit svou volbu (např. na které jídlo má chuť)
 • umožnit vyjádřit se také kreslením

 

Emoce a neverbální reakce

 • sledovat reakce na dotyk
  • lehký dotyk na hřbet ruky může působit uklidňujícím a neohrožujícím dojmem
  • pokud osoba s demencí sevře vaši ruku, může to být známkou toho, že potřebuje větší fyzické ujištění a podporu
  • u lidí, kteří jsou poměrně uzavření, může být jemný dotek na tváři způsobem, jak je přimět, aby se na vás podívali
 • emocionální a neverbální reakce
  • tón hlasu
  • výraz obličeje
  • poloha těla
  • frekvence dýchání
  • náznaky pocitu fyzického diskomfortu
 • nevyhýbat se slzám ani smíchu

 

Zdroje

České

 Zahraniční

Podle uvedených zdrojů zpracovala doc. PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D.

Tvorba webových stránek: Webklient