Podpora pro pečující a poradenství

Úvod 5 Kde hledat pomoc 5 Podpora pro pečující a poradenství

Individuální poradenství


 

V případě, že někdo ve vašem okolí onemocní demencí, nesporně se mění zásadně život nemocného, pečující osoby a celé rodiny. Charita Ostrava nabízí individuální poradenství, které je bezplatné a pečující může získat potřebné informace, které mu pomohou s péči o Vaši blízkou osobu. Pro poradenství v této oblasti je k dispozici psycholog, sociální pracovník, právník, případně další odborníci dle Vaší individuální potřeby.

Místo a termín konání individuálního poradenství je závislé na časových možnostech pečující osoby a daného odborného pracovníka. Z tohoto důvodu se obraťte na kontaktní osobu, která je zde uvedena.

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Krhutová, koordinátor projektu Charity Ostrava, e-mail: martina.krhutova@ostrava.charita.cz, mobil: 733 676 692

Podpůrné skupiny pro pečující osoby


 

Podpůrná skupina vznikla za účelem pomoci pečujícím osobám. Doba trvání jedné skupiny je cca 2 hodiny. Skupinu vedou zkušení odborníci s dlouholetou praxí. Během skupiny se řeší zásadní témata, otázky a situace, spojené s každodenní domácí péčí a životem s člověkem s onemocněním demencí. Maximální počet účastníků ve skupině je 15 osob.

V roce 2023 budou probíhat setkání pravidelně každý měsíc v několika termínech. Po dobu setkání můžeme zajistit péči o Vašeho blízkého v domácím prostředí. Aktivita je realizována ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity.

Více informací najdete zde.

Vzdělávací aktivity – kurz pro pečující


 

Charita Ostrava pravidelně pořádá kurz pro pečující osoby v domácím prostředí. Na bezplatném semináři Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí se dozvíte, jak zvládnout péči o méně pohyblivého, částečně nebo plně imobilního člověka v domácím prostředí. Dle hygienických opatření proběhne buď společný seminář nebo individuální konzultace, které je možné dohodnout i v jiných termínech.

Více informací najdete na https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-19-1-2023/

V rámci projektu jsou realizované praktické workshopy pro pečující osoby a přednášky. Konkrétní termíny jednotlivých vzdělávacích akcí jsou uvedeny v sekci aktuality.

Možnosti finanční podpory


 

Příspěvek na péči a další finanční podpora

Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb. Z příspěvku lze hradit pomoc, kterou poskytuje buď osoba blízká nebo určitá registrovaná sociální služba. U osob s demencí to mohou být služby typu terénní služby poskytované v domácím prostředí nebo denní stacionáře. Pokud je člověk s demencí dlouhodobě v pobytovém zařízení sociálních služeb, náleží příspěvek na péči zařízení.

 Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:

  • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
  • 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
  • 12 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
  • 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Podrobnější informace k příspěvku na péči a průběhu celého řízení podání žádosti o něj najdete na webu Úřadu práce https://www.uradprace.cz/prispevek-na-peci, zde jsou volně dostupné také elektronické formuláře ke stažení.

 

Dále můžete požádat také o tzv. dávky pro osoby se zdravotním postižením, patří sem: příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcky nebo průkaz osoby se zdravotním postižením (tzv. TP, ZTP/P průkaz). Bližší informaci o těchto dávkách najdete na webu ÚP: https://www.uradprace.cz/web/cz/davky-pro-ozp

Kompenzační pomůcky:

Ve větší míře jsou pomůcky hrazeny zdravotní pojišťovnou v plné nebo částečné výši. Jedná se např. o berle, chodítko, vozík, elektrickou polohovací postel nebo pomůcky pro snadnější hygienu. Tyto pomůcky předepisuje většinou praktický lékař nebo neurolog. 

Kompenzační pomůcky si lze obdržet ve zdravotnických potřebách nebo v lékárně. Je zde možnost si pomůcku i zapůjčit. K tomu jsou určeny půjčovny kompenzačních pomůcek, což je sociální služba.

Příspěvek na inkontinenční pomůcky

Inkontinenční pomůcky může předepisovat praktický lékař, urolog, neurolog, geriatr, a to nejdéle na dobu 3 měsíců. Jedná se o vložky, vložné pleny, fixační kalhotky, absorpční kalhotky a podložky.

Dlouhodobé ošetřovné

Dávka umožňuje lidem zůstat doma v situaci, kdy budou pečovat o člena rodiny, u kterého ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči (zpravidla nemocnice) rozhodl, že jeho zdravotní stav potřebuje po propuštění z hospitalizace domácí celodenní péči. Dlouhodobé ošetřovné rovněž poskytne prostor pro případné následné rozhodnutí rodiny, jak se o svého blízkého postarat v případě, kdy lze očekávat, že bude nadále vyžadovat péči. Jednou z možností by byla žádost o příspěvek na péči dle zákona o sociálních službách.

O dlouhodobé ošetřovné je třeba žádat ošetřujícího lékaře ve zdravotnickém zařízení, ve kterém byla osoba blízká hospitalizována alespoň 7 dní; za předpokladu, že dlouhodobou péči bude potřebovat ještě alespoň 30 dní.

Podrobnější informace najdete na webu ČSSZ:

https://www.cssz.cz/dlouhodobe-osetrovne

Svéprávnost a její omezení

Občanský zákoník ve svém ust. § 15 odst. 2 OZ definuje svéprávnost jako způsobilost právně jednat, tedy nabývat pro sebe vlastním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem.

Pokud je to v zájmu dané osoby, jež trpí demencí a jsou naplněny zákonné podmínky, může soud rozhodnutím omezit svéprávnost osoby.

Je nezbytné zmínit, že svéprávnost nelze zrušit (oproti původní úpravě občanského zákoníku z roku 1964) a člověk se své svéprávnosti nemůže vzdát. Svéprávnost lze pouze omezit. Soud může svéprávnost omezit jen v rozsahu, v jakém není osoba schopna právně jednat. Současně je na místě doplnit, že nelze omezit způsobilost člověka k protiprávním činům, ta musí být posouzena individuálně pro každý jednotlivý případ.

V návrhu na omezení svéprávnosti je zapotřebí důkladně vylíčit důvody, pro které má být svéprávnost dané osoby omezena, a především také v jakém rozsahu. Dále se k návrhu přikládá lékařský posudek či lékařská zpráva o zdravotním stavu dotčené osoby. Pokud takový důkaz nebude soudu doložen, soud může návrh zamítnout.

Tvorba webových stránek: Webklient