Psychologické aspekty

Úvod 5 O demenci 5 Psychologické aspekty

Psychologické příznaky a aspekty demence


 

U seniorů s demencí se setkáváme s různými příznaky behaviorálními (týkají se chování) a psychologickými. V odborné literatuře se souhrnně označují jako neuropsychiatrické příznaky demence a jsou definovány jako známky a příznaky narušeného vnímání, obsahu myšlenek, nálady nebo chování. Mezi problémy týkající se chování jedince (tzv. behaviorální) patří agresivita, nevhodné sociální a sexuální chování, špehování, vykřikování, hromadění nepotřebných věcí nebo toulání. K jejich odhalení stačí rodinnému pečujícímu sledovat chování seniora. Psychologické příznaky zahrnují poruchy nálady (deprese, úzkost, apatie), poruchy vnímání (halucinace) a poruchy myšlení (bludy). Odhalení psychologických příznaků je většinou spojené s psychiatrickým vyšetřením a rozhovorem s rodinným pečujícím.

S postupem nemoci se tyto projevy vyskytují častěji a stávají se závažnějšími. Představují tak jedny z nejsložitějších problémů v průběhu nemoci. Jsou velmi stresující a často vedou nejen k dalším zdravotním problémům seniora, ale mají i negativní dopad na psychickou a ekonomickou zátěž rodinných pečovatelů a často vedou k nutnosti trvalé institucionální péče o seniora.

Demence mění způsob chování a myšlení lidí, což je stresující nejen pro seniora trpícího demencí, ale i pro jeho rodinné pečující. Pochopení příčin, které vyvolávají změny chování (cyklus změn chování), je velmi důležité. Rodinným pečujícím to může pomoci omezit nebo zabránit projevům určitého chování.

Behaviorální příznaky

Bloudění


 

Odcházení z domu a bloudění bývá u seniora s demencí běžné. Bloudění je projevem jeho dezorientace v prostředí, které je pro něj neznámé, ať už skutečně nebo ho za neznámé senior pouze považuje. Na první pohled se senior pohybuje bezcílně, přechází sem a tam po bytě, nebo opustí domov a bloudí po městě. Rizikovým faktorem pro vznik toulání je jakákoliv změna, která ovlivňuje jeho zažité stereotypy ve vztahu k prostředí, na které není schopen se adaptovat (přestěhování, umístění do zdravotnického nebo sociálního zařízení, zhoršení nemoci). Negativní vliv má také osamělost, nedostatek motivace a málo stimulující prostředí.

S postupující demencí může senior snadno zabloudit i v místech, která dobře zná a v minulosti tudy pravidelně chodil. Pohyb v prostředí, ve kterém se už nedokáže orientovat, je pro seniora s demencí vždy stresovou a velmi rizikovou situací. Protože většinou při odchodu z domu nedokáže správně odhadnout vhodnost oblečení ve vztahu k ročnímu období, může dojít k prochladnutí nebo k přehřátí. Při dlouhém toulání ve venkovním prostředí dochází únavě a vyčerpání, často hrozí riziko úrazu. Senior se také může stát terčem posměchu za svoje podivné chování nebo obětí trestného činu, pokud zabloudí na odlehlé osamělé místo.

Rady pro pečující jak zajistit dostatečnou bezpečnost seniora a nechat mu při tom i určitou možnost se volně pohybovat:

 • sledovat, ve kterém denní době se u seniora projevují největší sklony k toulání a podle toho upravit denní režim,
 • při bloudění po bytě zjistit, zda senior něco nepotřebuje – jít na toaletu, napít se,
 • pokud má senior nutkání odejít z domu, tak s ním společně obejít okolí domu, blok na sídlišti, aby se splnila jeho potřeba pohybu,
 • chodit se seniorem na pravidelné procházky, kdy má senior dostatek možnosti pohybu,
 • při společných procházkách volit spíše klidná místa, vyhnout se například nákupním centrům, tržnicím, kde je mnoho lidí a hluku a senior se zde může lehce ztratit,
 • senior by měl mít vždy u sebe nějaké identifikační informace, například kapsičku zavěšenou na krku s jeho jménem a adresou, telefonním číslem na rodinu,
 • pokud je senior zvyklý nosit hodinky, měly by mít lokátor GPS,
 • je dobré, aby pečovatel měl vždy u sebe fotografii seniora s demencí, o kterého se stará. Pokud se senior ztratí, pomůže to při hledání. Když rodinný pečující ukáže ostatním lidem fotografii, spíše si vzpomenou, než při pouhém slovním popisu podoby,
 • seznámit se zdravotním stavem seniora sousedy v okolí. Pokud ho uvidí toulat se po ulici, mohou mu pomoci vrátit se zpět domů nebo zavolat rodinného pečujícího.,
 • projevit seniorovi radost, z toho, že jsme ho našli. Nic mu nevyčítat, protože nesprávnost svého chování díky demenci už není schopen pochopit.

Nevhodné sociální a sexuální chování


 

S postupující demencí se u seniora setkáváme se změnami v jeho chování. Vytrácí se společenské návyky, které jsou považovány za správné a řídí se jimi chování jedinců v konkrétní společnosti. Vznikají tak pro seniora i jeho rodinného pečujícího často velmi trapné situace. Senior ztrácí postupně zdravý úsudek. Výsledkem pak je, že se seniorka chce oblékat nepřiměřeně svému věku, protože si neuvědomuje, že jí už není čtyřicet. Nemá náhled na svou reálnou situaci, nechápe, proč se jí ostatní lidé posmívají. Dalšími projevy může být snaha vzít si cizí věci, například na návštěvě, nebo odcházet z obchodu bez zaplacení. S postupem demence už senior nechápe, že se cizí věci brát nesmí. Pokud ho na to někdo upozorní, může reagovat agresivně.

Dalším projevem z této oblasti jsou nevhodné projevy sexuálního chování. Patří mezi ně například vysvlékání se před ostatními na veřejnosti, hraní si s pohlavními orgány a nevhodné osahávání, dávání nevhodných sexuálních návrhů lidem ve svém okolí.

Typy pro pečující:

 • sledovat seniora, zda se u něho projevují poruchy úsudku a náhledu na sebe,
 • v počátečních stadiích se seniorovi snažit citlivě vysvětlit, jak se v konkrétní situaci má správně chovat,
 • zjistit, zda není nevhodné chování seniora na veřejnosti (např. snaha se svléknout) projevem nějaké jeho potřeby (hledání toalety),
 • snažit se uvědomovat si, že nevhodné chování je důsledkem postupující demence a nereagovat na nevhodné chování seniora přehnaně a negativně,
 • snažit se seniora zabavit nějakou aktivitou, která ho dříve zajímala,
 • pokud má senior snahu se svlékat, snažit se zaměstnat jeho pozornost nějakou jinou věcí,
 • zjistit, zda snaha svléknout si oblečení nebo prádlo nemá reálný důvod (např. těsné oblečení, škrtící guma v trenýrkách, vlněný svetr, který „škrabe“, zapnutý límeček u košile, stahující punčochové kalhoty).

Psychologické příznaky

Agresivita


 

Čas od času se lidé s demencí mohou více rozzlobit nebo mít násilnické sklony. Projevuje se to jak agresivitou slovní (křik, nadávky), tak i fyzickou (strkání do druhých, škrábání, údery, kopání). Příčinou může být:

 • neschopnost naplňovat své potřeby,
 • obtížné porozumění jiným lidem,
 • špatné pochopení konkrétní situace a požadavků druhých osob,
 • strach z neznáma,
 • změny osobnosti,
 • uvědomění si zhoršování vlastních schopností,
 • následek bludu nebo halucinace.

Někdy může být projev agresivity důsledkem nějakého zdravotního problému, který není léčen (bolest nebo infekce močových cest). Agresivní chování se může projevovat vůči rodinným pečujícím i neznámým lidem. Vyrovnat se s agresivitou seniora s demencí je pro rodinné pečující často velmi obtížné.

Rady pro pečující:

 • zjistit základní příčinou agresivního chování (příčinou může být skutečnost, že senior má hlad, žízeň, něco ho bolí, potřebuje jít na toaletu, je unavený a chce už jít domů – nedokáže to dát jinak najevo),
 • snížit výskyt stresujících situací a  činnosti,
 • zachovat důstojnost seniora s demencí, nenutit ho do činností, které nechce dělat,
 • chovat se klidně a vytvořit klidné nerušící prostředí,
 • nereagovat obrannou reakcí, ale také nedávat nesplnitelné sliby,
 • při projevech agresivity se snažit vyhnout přímého očnímu kontaktu,
 • snažit se odvést pozornost seniora na něco jiného,
 • v nevyhnutelných případech zvážit fyzické omezení seniora,
 • podle ordinace lékaře podávat léky

  Agresivita


   

  Čas od času se lidé s demencí mohou více rozzlobit nebo mít násilnické sklony. Projevuje se to jak agresivitou slovní (křik, nadávky), tak i fyzickou (strkání do druhých, škrábání, údery, kopání). Příčinou může být:

  • neschopnost naplňovat své potřeby,
  • obtížné porozumění jiným lidem,
  • špatné pochopení konkrétní situace a požadavků druhých osob,
  • strach z neznáma,
  • změny osobnosti,
  • uvědomění si zhoršování vlastních schopností,
  • následek bludu nebo halucinace.

  Někdy může být projev agresivity důsledkem nějakého zdravotního problému, který není léčen (bolest nebo infekce močových cest). Agresivní chování se může projevovat vůči rodinným pečujícím i neznámým lidem. Vyrovnat se s agresivitou seniora s demencí je pro rodinné pečující často velmi obtížné.

   

  Rady pro pečující:

  • zjistit základní příčinou agresivního chování (příčinou může být skutečnost, že senior má hlad, žízeň, něco ho bolí, potřebuje jít na toaletu, je unavený a chce už jít domů – nedokáže to dát jinak najevo),
  • snížit výskyt stresujících situací a  činnosti,
  • zachovat důstojnost seniora s demencí, nenutit ho do činností, které nechce dělat,
  • chovat se klidně a vytvořit klidné nerušící prostředí,
  • nereagovat obrannou reakcí, ale také nedávat nesplnitelné sliby,
  • při projevech agresivity se snažit vyhnout přímého očnímu kontaktu,
  • snažit se odvést pozornost seniora na něco jiného,
  • v nevyhnutelných případech zvážit fyzické omezení seniora,
  • podle ordinace lékaře podávat léky

   Úzkost


    

   Úzkost můžeme popsat jako neurčitý tíživý pocit strachu, který nebyl nevyvolán žádným určitým podnětem. Často je spojen s obavou nebo předtuchou něčeho zlého. Doprovází ho nepříjemné fyzické pocity (nevolnost, pocení, bolest hlavy, bolest břicha, bušení srdce, dýchací potíže). Senior s demencí reaguje na pocit úzkosti nejčastěji tím, že se stáhne do sebe. Mohou se ale u něj objevit i agresivní reakce.

    

   Typy pro pečující:

   • snažit se najít příčinu úzkosti (často to může být spojené se strachem, že se už rodina o něj nechce starat, protože špatně pochopit část rozhovoru, kterou zaslechl),
   • snažit se odpoutat pozornost seniora od myšlenek, které u něho vyvolávají úzkostné pocity,
   • hledat témata, která dávají seniorovi pocit bezpečí,
   • projevovat seniorovi podporu a dát mu pocit blízkosti s ostatními členy rodiny

     Apatie


      

     Apatie bývá častým projevem deprese a zároveň patří i k projevům syndromu demence. Je pro rodinu seniora s demencí psychicky velmi náročná, protože nezájem a pasivita seniora mohou rodinné pečující dráždit a rozčilovat.

     Apatie se u seniora projevuje neochotou nebo omezenou schopností reagovat na okolní podněty. Nemá zájem o komunikaci s ostatními lidmi (ani rodinnými pečovateli), má nechuť k jakékoliv činnosti. Může také docházet ke ztrátě pocitu hladu a žízně, takže odmítá přijímat potravu i tekutiny. Taková situace pak už představuje pro seniora život ohrožující stav.

      

     Typy pro pečující:

     • nepoužívat stereotypní výroky („já se tak snažím, a ty si toho ani nevšimneš“).
     • snažit se pochopit situaci seniora– uvědomit si, že se jedná o projev demence, za který senior nemůže, a nebrat jeho jednání osobně,
     • nesnažit se seniora za každou cenu přimět k nějaké aktivitě,
     • hledat činnosti, které by seniora s demencí mohli zajímat, a které by byl schopen vzhledem ke stadiu své nemoci, zvládnout. Napřed činnost začneme vykonávat sami, aby senior názorně viděl, jak se to dělá. Je možné, že ho ukázka zaujme, a bude se chtít do činnosti zapojit,
     • snažit se udržovat denní rituály, na které byl senior z dřívějška zvyklý,
     • snažit se pochopit stupeň omezení seniora, zejména v období, kdy už nebude schopný se každodenním aktivitám přizpůsobit podle našich představ. V tomto stadiu je pak nejdůležitějším úkolem rodinného pečujícího empatické doprovázení.

      Halucinace a bludy


       

      U seniora trpícího demencí se můžeme setkat s tím, že vidí a slyší něco, co ve skutečnosti není. Je to způsobeno chorobnými změnami v mozku a označujeme to jako poruchy vnímání (halucinace) a myšlení (bludy). Tyto příznaky mohou být stresující nejen pro seniora s demencí, ale především pro jeho rodinné pečující.

       

      Halucinace

      Halucinace vznikají, když bez reálného podnětu, člověk vnímá jevy, věci a osoby, které neexistují. Halucinace mohou být zvukové (slyší nějaký zvuk), zrakové (vidí světlo, postavu) nebo hmatové (pocit, že na něj někdo sahá, leze po něm had). Halucinace může zapojovat i více smyslů (vidí postavu v pokoji, která se snaží dostat do jeho postele, a něco říká). Tyto situace mohou u seniora s demencí vyvolávat strach a potřebuje od rodinných pečujících pochopení a podporu. Ojediněle se mohou u seniora projevit i halucinace, které vyvolávají pozitivní pocity a jsou uklidňující (vidí své rodiče, sedí s nimi v zahradě a cítí květiny).

       

      Bludy

      Bludy jsou poruchy myšlení. Senior s demencí tak může být přesvědčen, že je v ohrožení, že ho příbuzní okrádají, i když k tomuto přesvědčení nejsou řádné reálné důvody. Bludy obvykle vznikají postupně, až nakonec takové nepravdivé přesvědčení přijme senior za své. U osob s demencí bývají bludy komplexní, často mají vztahovačný charakter. Bludy ovlivňují chování seniora s demencí. Senior si pomocí bludů vysvětluje zdánlivý rozpor u různých událostí (nemůže najít nějaké věci, tak podezřívá příbuzné, že mu je ukradli). Při posuzování poruchy myšlení u seniora s demencí (zvlášť v nefunkčních rodinách) je ale potřeba zvážit i skutečnost, zda opravdu nedochází k okrádání nebo zanedbávání seniora. Ne se spokojit s tvrzením, že má bludy.

       

      Typy pro pečující:

      • nesnažit se vymluvit seniorovi bludy a halucinace používáním logických argumentů – má to většinou negativní výsledek,
      • nedávat zjevně najevo, že zážitkům seniora nevěříme,
      • pokud je senior zcela zaujatý bludem nebo halucinací, můžeme se snažit ho rozptýlit a zaměřit jeho pozornost na věci, které ho zajímají, připomenout společné zážitky z minulosti,
      • zjistit, zda existují situace nebo prostředí, které vyprovokují projevy halucinací nebo bludné myšlenky. Pak se můžeme snažit se těmto podnětům vyhýbat,
      • pokud se intenzita halucinací a bludného myšlení stupňuje, vzniká riziko ohrožení seniora nebo rodinného pečujícího, je nutné situaci konzultovat s lékařem.
         Zdroje

         České

         Zahraniční

          Podle uvedených zdrojů zpracovala doc. PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová, Ph.D.

          Tvorba webových stránek: Webklient